Literacy Fund Grant > David Hoy Elementary School – Fort St.James, BC

David Hoy Elementary School – Fort St.James, BC

1 Birch Street, Fort St.James, BC V0J1P0

Literacy Fund Grant (2007)

$150,000.00 given*
(15,000 books)