Literacy Fund Grant > St. Dorothy School – Montréal, QC

St. Dorothy School – Montréal, QC

8961 6th Avenue, Montréal, QC H1Z2T7

Literacy Fund Grant (2017)

$20,000.00 given*
(2,000 books)